1. Z kim należy się kontaktować w sprawach dotyczących zapisów do Sport Klubów?

Ośrodkiem nadzorującym realizację II etapu programu WF z AWF jest ośrodek warszawski: AWF w Warszawie.

Mail kontaktowy: sportkluby@wfzawf.pl

2. Czy każdy nauczyciel może zgłosić się do prowadzenia Sport Klubów?

Sport Kluby może prowadzić nauczyciel, który uzyskał certyfikat po ukończonym szkoleniu.

3. Czy osoba, która prowadziła zajęcia w poprzedniej edycji może wziąć udział w tej edycji i prowadzić zajęcia z tą samą grupa? Czy musi przeprowadzać badania na tej samej grupie osób?

Tak, osoba prowadząca zajęcia w poprzedniej edycji programu, może wziąć udział w tegorocznej edycji. Uczestnikami zajęć mogą (ale nie muszą) być te same osoby. Bez względu na to czy uczestnikami będą nowe osoby czy też osoby biorące udział we wcześniejszych zajęciach, nauczyciel musi przeprowadzić badania i pomiary.

4. Czy zgłoszenie do Sport Klubów jest wysyłane elektronicznie?

Tak, zgłoszenia należy dokonać wyłącznie poprzez portal: www.wfzawf.pl, logując się na indywidualne konto nauczyciela, danymi służącymi do logowania w I etapie programu (przy zapisach na szkolenia).

5. Co będzie decydowało o kolejności przyznawania zajęć w ramach Sport Klubów?

O kolejności kwalifikacji do programu Sport Kluby decyduje kolejność dokonanych przez nauczycieli zgłoszeń.

6. Czy należy rejestrować się do Sport Klubów nie znając faktycznej liczby grup, godzin w tygodniu lub liczby uczestników zajęć?

Tak, można aplikować do Sport Klubów nie posiadając szczegółowych informacji dotyczących organizacji zajęć. Na etapie rejestracji nauczyciel nie deklaruje liczby uczestników – zgodnie z regulaminem grupa może liczyć od 12 osób, jeżeli jest to grupa dla uczestników z niepełnosprawnością – liczba uczniów jest zmniejszona do minimum 5.

7. Co się stanie, jeżeli nauczyciel zarejestruje się do Sport Klubów, jednak nie zbierze wystarczającej liczby chętnych uczniów?

Niestety w takiej sytuacji nie będzie mógł prowadzić dodatkowych zajęć w ramach Sport Klubów.

8. Czy w małych wiejskich szkołach grupy uczestniczące w zajęciach Sport Klubów mogą być zróżnicowane wiekowo np. klasy I-III łącznie?

Jeżeli program dodatkowych zajęć będzie odpowiednio dostosowany do wieku uczestników, można połączyć uczniów z różnych klas.

9. Czy można prowadzić zajęcia w ramach Sport Klubów z uczniami z innego poziomu edukacyjnego niż ten, w którym uczestniczyło się w ramach szkolenia?

Tak, ukończone szkolenie umożliwia prowadzenie zajęć w innych grupach wiekowych.

10. Jaki dokument trzeba przedstawić, żeby prowadzić zajęcia ze zmniejszoną grupą?

Na etapie planowania zajęć w harmonogramie nauczyciel deklaruje czy liczebność grupy jest zmniejszona z uwagi na obecność osób z niepełnosprawnościami. Nie ma potrzeby dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. Zasadność zmniejszenia liczby uczestników może być przedmiotem kontroli prowadzonej przez zespół ds. monitoringu zajęć.

11. Co to jest identyfikator wydruku i jak go uzyskać?

Identyfikator wydruku jest unikalnym numerem składającym się z 36 znaków, który umożliwia zweryfikowanie autentyczności informacji pochodzącej z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). Aby uzyskać informację z Rejestru należy zarejestrować konto na stronie https://rps.ms.gov.pl otwiera nowe okno i wygenerować zapytanie do systemu. Do korzystania z Rejestru wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacja z Rejestru jest bezpłatna. Identyfikator znajduje się na górze wygenerowanego dokumentu. Data wygenerowania wydruku nie może być starsza niż 1 miesiąc liczony od terminu dokonywanego zgłoszenia do Sport Klubów.

12. Dlaczego wymaga się od nauczycieli identyfikatora wydruku, skoro wiadomo, że w szkole mogą pracować tylko osoby niekarane?

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy (np. wolontariat) w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie, zajęcia dodatkowe w instytucjach kultury) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS)

13. Czy zgoda dyrekcji dotyczącą bezpłatnego korzystania z obiektów to jakiś druk i jeżeli tak, to gdzie go można pobrać?

Formularz Oświadczenia Dyrektora Szkoły jest dostępny po zalogowaniu na indywidualne konto nauczyciela w zakładce „Do pobrania”.

Należy pobrać plik, wypełnić, a następnie wykonać skan i załączyć do zgłoszenia. Wielkość pliku nie może przekroczyć 2MB (rozszerzenie .pdf (małymi literami) bez polskich znaków).

14. Czy nauczyciele z jednej szkoły mogą posługiwać się jednym, tym samym drukiem Oświadczenia Dyrektora Szkoły, czy każdy musi mieć indywidualną zgodę dyrekcji?

Każdy nauczyciel załącza odrębne, imienne Oświadczenie Dyrektora Szkoły w swoim formularzu zgłoszeniowym do Sport Klubów.

15. W jakim formacie należy załączyć skan zgody dyrektora na nieodpłatne udostępnienie obiektów na przeprowadzenie zajęć w ramach Sport Klubów?

Formularz Oświadczenia Dyrektora Szkoły dostępny jest do pobrania w formacie pdf. Należy go wydrukować i po wypełnieniu oraz podpisaniu przez Dyrektora Szkoły zeskanować i zapisać w formacie pliku pdf, a następnie załączyć do formularza zgłoszeniowego. Akceptowalny jest jedynie format pdf pliku.

16. Jako nauczyciel jestem zatrudniony w dwóch szkołach, w których chciałbym prowadzić dodatkowe zajęcia Sport Klubów. Jak mogę dokonać zgłoszenia drugiej placówki?

W formularzu zgłoszeniowym należy wprowadzić dane jednej z dwóch szkół oraz zaznaczyć pole dotyczące deklaracji realizacji zajęć w dwóch placówkach. Następnie w polu umożliwiającym załączenie oświadczenia dyrektora szkoły załączyć jeden plik zawierający skan oświadczenia dyrektorów obu szkół.

Należy pamiętać, że limit grup prowadzonych przez jednego nauczyciela to 2 grupy, a zatem w każdej ze szkół będzie możliwość prowadzenia zajęć wyłącznie dla 1 grupy.

17. Dokonałem zgłoszenia do Sport Klubów, jednak otrzymałem informację, że mój wniosek został odrzucony, co powinienem zrobić?

Powód odrzucenia wniosku jest wskazany w mailu informującym o odrzuceniu. Należy poprawić wniosek i ponownie wysłać zgłoszenie do weryfikacji.

18. Wprowadzone przeze mnie na etapie rejestracji na szkolenie dane osobowe zawierają błędy, czy mogę je poprawić w formularzu zgłoszeniowym do Sport Klubów?

Wszystkie dane osobowe (poza adresem mailowym) należy wprowadzić do formularza zgłoszeniowego (zgodnie z wymogami pól). Istnieje możliwość edycji danych osobowych na indywidualnym koncie nauczyciela (zakładka „Konto”).

19. Po wysłaniu zgłoszenia do Sport Klubów zorientowałem się, że wprowadzone do formularza dane zawierają błędy, jak mogę je poprawić?

Po wysłaniu zgłoszenia niektóre pola formularza nie mogą być edytowane przez użytkowników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy wysłać na adres sportkluby@wfzawf.pl wiadomość zawierającą szczegółowe informacje odnośnie danych wymagających korekty.

20. Z jakim terminem będą podpisywane umowy?

Po uzyskaniu potwierdzenia akceptacji zgłoszenia, na adres mailowy podany w formularzu zostanie wysłana umowa. Ze względu na indywidualne ustawienia kont pocztowych, istnieje ryzyko zakwalifikowania wiadomości jako niepożądanej, zaleca się regularnie sprawdzanie folderu spam. Nauczyciel będzie miał 7 dni na podpisanie umowy. Nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć przed zawarciem umowy.

21. Pobrałem druk umowy ze strony WF z AWF, na jaki adres mam ją odesłać?

Nie ma potrzeby odsyłania wersji drukowanej. Cała procedura zawarcia umowy zostanie przeprowadzona online, przy użyciu dokumentów elektronicznych. Dostępny na stronie dokument jest poglądowym drukiem, pozwalającym zorientować się w szczegółowych zapisach umowy.

22. W jaki sposób rozliczane będą godziny zrealizowane w ramach Sport Klubów?

Po zawarciu umowy, w terminie 14 dniu od jej podpisania nauczyciel zobowiązany jest wypełnić dostępny na indywidualnym koncie harmonogram zajęć. Podstawą do rozliczenia godzin jest uzupełnienie po każdych zrealizowanych zajęciach tematu i miejsca realizacji zajęć oraz liczby obecnych uczniów. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wypłacane będzie na podstawie comiesięcznych rachunków, uwzględniających liczbę zrealizowanych przez nauczyciela godzin zajęć.

23. Czy wszystkim przeszkolonym nauczycielom wystarczy godzin w Sport Klubach?

Niestety nie ma takiej gwarancji - pula godzin jest ograniczona, a ich dostępność uzależniona od zainteresowania programem i liczby zgłoszeń nauczycieli.