Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości - WZF z AWF

Cele Sport Klubów

 • przygotowanie programu zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2;
 • przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

Kto może się ubiegać o Sport Kluby:

Nauczyciele, którzy:

 • ukończyli szkolenie i otrzymali certyfikat w I etapie programu WF z AWF, ważne są również certyfikaty uzyskane podczas szkoleń w roku 2021,
 • złożyli oświadczenie dyrektora szkoły o nieodpłatnym udostępnieniu obiektów sportowych na potrzeby realizacji zajęć Sport Klubu w roku 2022,
 • nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • zadeklarowali gotowość diagnozy kondycji fizycznej uczniów obejmującej wybrane pomiary somatyczne i testy sprawnościowe, przeprowadzenia ankiet wśród uczniów i ich rodziców, a także terminowe raportowanie danych w portalu Programu.

Zgłoszenie do Sport Klubów jest dostępne na indywidualnym koncie nauczyciela w zakładce pod nazwą: Sport Kluby. Zakładka jest dostępna po przypisaniu certyfikatu przez ośrodki prowadzące szkolenia.

Jeden nauczyciel może prowadzić maksymalnie 2 grupy, zajęcia mogą być prowadzone w dwóch szkołach.

Grupa to 12-20 uczniów, zmniejszenie liczby uczestników w grupie (5-10 osób) jest możliwe dla osób z niepełnosprawnością,

Zajęcia w każdej grupie mogą odbywać się 1 lub 2 razy w tygodniu w wymiarze 1 lub 2 godzin lekcyjnych (45 lub 90 minut).

W kwestii dodatkowych pytań związanych z rejestracją do Sport Klubów zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej sportkluby@wfzawf.pl lub pod nr telefonu 22/834-11-88, 451 063 381, 22 834 04 31 wew. 627

Nad prawidłową realizacją Programu czuwają dwa zespoły:

 • zespół ds. weryfikacji wniosków i diagnozy kondycji fizycznej,
 • zespół ds. monitoringu zajęć.

Zespół ds. weryfikacji wniosków i badań kondycji fizycznej:

 • prowadzi kwalifikację nauczycieli do udziału w Sport Klubach na podstawie weryfikacji złożonych w toku aplikowania wymaganych oświadczeń i danych,
 • odpowiada za monitorowanie realizowanej przez nauczycieli diagnozy kondycji fizycznej uczniów obejmującej wybrane pomiary somatyczne i testy sprawnościowe oraz prowadzenie ankiet wśród uczniów i ich rodziców, w tym za terminowe raportowanie danych w portalu Programu.

Kontakt do koordynatora Zespołu ds. weryfikacji wniosków i diagnozy kondycji fizycznej:
Paweł Tomaszewski – zespol.weryfikacji@wfzawf.pl

Zespół ds. monitoringu zajęć w Sport Klubach:

 • sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zajęć w celu zapewnienia zgodności z założeniami programu AKTYWNY DZISIAJ DLA ZDROWIA W PRZYSZŁOŚCI, w tym z rekomendacjami przekazanymi podczas szkoleń WF z AWF;
 • monitoruje zajęcia sportowe, prowadzone w ramach SPORT KLUBÓW, w miejscu ich prowadzenia, w tym podejmuje działania kontrolne w zakresie treści zajęć, liczby uczniów, miejsca i czasu trwania zajęć;
 • monitoruje poprawność informacji umieszczonych w elektronicznym harmonogramie zajęć;
 • przygotowuje syntetyczny raport z działań kontrolnych.

Kontakt do koordynatora Zespołu ds. monitoringu zajęć Sport Klubów:
Hubert Makaruk – zespol.monitoringu@wfzawf.pl

Kontakt do zespołu nadzorującego