Poprawa stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa

Aspekty zdrowotne

Pierwszy z proponowanych wykładów będzie dotyczył aspektów zdrowotnych związanych z powrotem dzieci i młodzieży do szkół po wznowieniu nauki w trybie stacjonarnym. Wykład będzie obejmował dwa główne zagadnienia:

1. Świat w dobie pandemii

Zagadnienia omawiane w tej części mają dać nauczycielom obraz tego, jacy uczniowie powrócą do szkoły po pandemii i z jakimi problemami zdrowotnymi. W sposób syntetyczny i na podstawie najbardziej aktualnych wyników badań naukowych zostaną przedstawione problemy zdrowotne, które mogą rzutować na efektywność powrotu do pełnej aktywności fizycznej u różnych grup uczniów, takich jak:

 • uczniowie, którzy zachorowali na COVID-19 objawowo z efektem tzw. wieloukładowego zespołu zapalnego;
 • uczniowie, którzy chorowali na COVID-19 objawowo lub bezobjawowo i po powrocie do szkoły doświadczają odległych objawów tzw. zespołu postcovidowego;
 • uczniowie, którzy nie chorowali na COVID-19 lub przeszli infekcję bezobjawowo, ale równocześnie doświadczają negatywnych skutków izolacji społecznej oraz braku aktywności fizycznej (hipokinezji).

2. Szukamy rozwiązań

W części tej zostaną zaprezentowane propozycje działań, które nauczyciele mogą zaplanować, aby powrót dzieci do szkół i aktywności fizycznej był w pełni bezpieczny dla ich zdrowia. Stosownie do różnych grup wiekowych uczniów (odrębne zagadnienia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz dla nauczycieli wychowania fizycznego w klasach IV-VIII i szkołach ponadpodstawowych) zostaną przedstawione treści dotyczące:

 • zastosowania ćwiczeń oddechowych i technik relaksacyjnych stymulujących powrót do normalnego funkcjonowania układu oddechowo-krążeniowego oraz układu nerwowego;
 • wykorzystania technik stymulacji multisensorycznej w celu ograniczenia negatywnych skutków izolacji społecznej;
 • adaptowania ćwiczeń do możliwości oraz potrzeb dzieci i młodzieży, aby skutecznie przeciwdziałać skutkom długotrwałej hipokinezji;
 • prawidłowego i bezpiecznego dawkowania uczniom obciążeń treningowych w ramach lekcji wychowania fizycznego i innych form aktywności fizycznej realizowanych po powrocie do szkoły.

Aspekty psychologiczne

Klasy I - III

Psychologiczne konsekwencje pandemii COVID-19 i wynikającej z niej nauki zdalnej (zaburzenia lękowe, depresyjne; konsekwencje psychologiczne izolacji społecznej oraz obniżonego poziomu sprawności fizycznej i wzrostu masy ciała uczniów). Behawioralne objawy trudności psychicznych związanych z pandemią.

Jak skutecznie się komunikować? Komunikowanie się z grupą i jednostką w bezpośrednim kontakcie po długotrwałej komunikacji zdalnej. Empatia w komunikacji nauczyciel-uczeń. Udzielanie informacji zwrotnych. Indywidualizacja oddziaływań. Tworzenie klimatu motywacyjnego przez nauczyciela i uczniów.

Jak motywować? Wzbudzanie i utrzymywanie motywacji do systematycznej aktywności fizycznej. Przeciwdziałanie spadkowi aktywności fizycznej wynikającemu z pandemii.

 • Robię to, co lubię – przyjemność/radość jako czynnik motywujący dzieci do aktywności fizycznej.
 • Robię to, co robią moi koledzy – znaczenie motywów społecznych aktywności fizycznej.
 • Robię to, co mi dobrze wychodzi – rola poczucia własnej skuteczności.
 • Robię to, co mój idol (rodzic i nauczyciel, inny idol) – znaczenie modelowania zachowań w kontekście aktywności fizycznej.

Jak zrekonstruować grupę? Wzmacnianie relacji społecznych w grupie rówieśniczej po okresie izolacji społecznej. Jak pomóc w utrzymaniu dobrego nastroju? Maksymalizacja korzyści emocjonalnych płynących z aktywności fizycznej jako element przeciwdziałania skutkom pandemii w sferze afektywnej.

Klasy IV-VIII

Psychologiczne konsekwencje pandemii COVID-19 i wynikającej z niej nauki zdalnej (zaburzenia lękowe, depresyjne; konsekwencje psychologiczne izolacji społecznej oraz obniżonego poziomu sprawności fizycznej i wzrostu masy ciała uczniów). Behawioralne objawy trudności psychicznych związanych z pandemią.

Jak skutecznie się komunikować? Komunikowanie się z grupą i jednostką w bezpośrednim kontakcie po długotrwałej komunikacji zdalnej. Empatia w komunikacji nauczyciel-uczeń. Udzielanie informacji zwrotnych. Indywidualizacja oddziaływań. Tworzenie klimatu motywacyjnego przez nauczyciela i uczniów.

Jak motywować? Wzbudzanie i utrzymywanie motywacji do systematycznej aktywności fizycznej. Przeciwdziałanie spadkowi aktywności fizycznej wynikającemu z pandemii.

 • Lubię spotykać z kolegami, by współpracować i wspierać się wzajemnie – znaczenie motywów afiliacji i współdziałania.
 • Lubię widzieć postęp i być coraz lepszy – rola motywów kompetencji i samorealizacji.
 • Lubię być aktywny, gdy w czasie zajęć jest dobry klimat – znaczenie klimatu motywacyjnego.

Jak zrekonstruować grupę? Wzmacnianie relacji społecznych w grupie rówieśniczej po okresie izolacji społecznej. Jak pomóc w utrzymaniu dobrego nastroju? Maksymalizacja korzyści emocjonalnych płynących z aktywności fizycznej jako element przeciwdziałania skutkom pandemii w sferze afektywnej.

Szkoły ponadpodstawowe

Psychologiczne konsekwencje pandemii COVID-19 i wynikającej z niej nauki zdalnej (zaburzenia lękowe, depresyjne; konsekwencje psychologiczne izolacji społecznej oraz obniżonego poziomu sprawności fizycznej i wzrostu masy ciała uczniów). Behawioralne objawy trudności psychicznych związanych z pandemią.

Jak skutecznie się komunikować? Komunikowanie się z grupą i jednostką w bezpośrednim kontakcie po długotrwałej komunikacji zdalnej. Empatia w komunikacji nauczyciel-uczeń. Udzielanie informacji zwrotnych. Indywidualizacja oddziaływań. Tworzenie klimatu motywacyjnego przez nauczyciela i uczniów.

Jak motywować? Wzbudzanie i utrzymywanie motywacji do systematycznej aktywności fizycznej. Przeciwdziałanie spadkowi aktywności fizycznej wynikającemu z pandemii.

 • Lubię robić to, co jest ciekawe i atrakcyjne – włączenie motywacji poznawczej.
 • Chcę poznawać i doskonalić siebie – włączenie motywów samorealizacji.
 • Chcę decydować o tym, co i jak robię – znaczenie potrzeby autonomii i ustalania celów.
 • Chcę cenić siebie – znaczenie autowaloryzacji (samoocena wyglądu fizycznego, zdolności, umiejętności).

Jak zrekonstruować grupę? Wzmacnianie relacji społecznych w grupie rówieśniczej po okresie izolacji społecznej. Jak pomóc w utrzymaniu dobrego nastroju? Maksymalizacja korzyści emocjonalnych płynących z aktywności fizycznej jako element przeciwdziałania skutkom pandemii w sferze afektywnej.

Część metodyczna

 • Przeciwdziałanie skutkom hipokinezji.
 • Przeciwdziałanie skutkom izolacji społecznej.
 • Przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym pojawiającym się po przebyciu COVID-19 lub wspomaganie odporności organizmu.

Program szkolenia

AWF Warszawa (91KB, PDF)